The True Story of Hermon and Eldana – Persecution and Love 44

si44_
|| ስደትን ፍቕርን / ሄርሞንን ኤልዳናን | 65tes-habeshamusic.com
44 ክፋል ፦>>>>
ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ወትሩ ረቡዕን፡ሰንበትን
|| ብመርሃዊ ተ.
ካብ ዝሓለፈ….
ኤልዳና ብሓደ ኣገዳሲ ጉዳይ እየ መጼኪ ምስ በላ ልባ ሰከክ በለታ፡እንታይ ዓይነት ጉዳይ ደኣ ኮይኑ ንክትሰምዖ ሓተተቶ፡ኤልዱ ሓፍተይ ብመጀመርታ በዲለኪ´የ ይቅረ በልለይ፡ኢሉ ዮሴፍ ኣብ ብርካ ወደቀ ኤልዳና ገሪምዋ እንታይ ዘራክብ ኣለና ደኣ ከምዚ ዝብለኒ በለት ብውሽጣ፡ብየእዳዋ ደጊፋ ብምትሳእ ከኣ እንታይ ዲካ ኮንካ በለቶ፡ዝበደለ ሰብ ኣብ ቅድሚ ዝበደሎ ሰብ ክቀውም ነብሱ ኣይገብረሉን´ዩ፡ዮሴፍ ውን ተግባራቱ የሕፊርዎ ርእሱ እንዳ ሓከከ…ንኣኽን ንሄርሞን….

..ክፈላሊ ብዙሕ ፈቲነ ካብታ ዝርእየኪ ኣትሒዘ ኣብ ዓንኬል ፍቅርኪ ጥሒለ፡ሰሓቂ ምስልኪ ኮታስ ኩሉ ነገርኪ ኣብ የእምሮይ እንዳ ተመላለስኪ ቅሳነት ከሊእክኒ፡ዮሴፍ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ምስጢር ከውጽኦ ጀመረ።
ሓጎስ ነቲ ዓሲሉካ ዘሎ ጭንቀት ብስጭትን የርሕቀልካ´ዩ፡ሄርሞን ከኣ ነታ ከም ዓይኒ መርፍእ ትድለ ናይ ኮንግራ ወረቀት ምስ ሓዘ ሓዘኑ ዝተደበሰ፡ለካ ዝተበደለ ኣይሓስሞን´ዩ በለ ናይ´ታ ልቡ ክሳብ ዝጠፍኦ ዘፍቅራ ዝነበረ ኤልዳና፡ንቃንዛ ፍቅራ ብኮንግራ ወረቀት ብምትክኡ ካብ የእምርኡ ኣውጺኡ ሓድሽ ሂወት ንክጅምር ሕልንኡን ሂወት ኤውሮጳን ገደዶ፡ነቲ ጨጎርጎር ኢሉ ዝነበረ ጨጉሪ ርእሱ ቀማቂሙ ኮታስ ናብቲ ናይ ቀደሙ ጽፈቱ ተመልሰ፡ንዝበደለካ ሕማቅ ምምናይ ጽቡቅ ኮይኑ ዘይስምዖ ሄርሞን ነታ ጩራ ብርሃን ኣርእያ፡ናብ ድቅድቅ ጸልማት ከምዝመለሰቶ ጌሩ ዝወስዳ ኤልዳና ኣብዚ ዓለም ዝርከብ ጸጽብቁ ንክትረክብ ተመነየላን፡ፍቃደኛ እንተኮይና ውን ዝነበሮም ፍቅሪ ናብ ሕውነት ንክቅይርዎ ተተምነየ።
ዝደከመት ነብሲ ዝረኣያ ከምይ ጌራ ኣብ መዕረፊ ዓራት ወዲቃ፡ዝወረሳ ናይ ድካም ሰብነት ተፋኩስ´ዩ እንበር ካልእ ኣይረኣያን´ዩ፡ሃብቶም ከኣ ነቲ ብስራሕ ዝደከመ ኣካላቱ ኣብ ዓራት ምስ ኣደየባ ሞባይሉ ቫይበር ክትሃርም ዝጀመረት፡ኣታ እንታይ ዝኮነ´ዩ ኣብዛ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዝድውለለይ፡እንዳበለ ነታ ኣብ ጣውላ ዝነበረት ሞባይሉ ብኢዱ ስሒቡ ደዋሊ መን ሙካኑ ኣብቲ እስክሪን ረኣየ፡እንተኮነ እቲ ንኣስታት ሰለስተ ሰሙን ዝከውን ድሃይ ዘጥፍአ ሓዉ ሄርሞን ሙካኑ ምስ ፈለጠ፡እንታይ ደኣ ናይ ድሓንድ´ዩ ዝድውለለይ ዘሎ፡ሓሚሙ ወይስ ገለዶደኣ ኮይኑ እንዳበለ ናይ ሻቁሎት ፍርሒ እንዳ ተሰምዖ ተቀበሎ።
ኤልዳና ሓፍተይ ዘፍቀረ ሰብ ዑቡድ´ዩ ብፍቅርኪ ምስ ዓበድኩ፡ምስ በላ ኤልዳና እንታይ ኮንዩ ከስመዓኒ እንዳ በለት ናብቲ ብሕፍረት ዝኣክል ኣብ ቅድሚኣ ክቀውም ዘይከኣለ ዮሴፍ እንዳጠመተት፡ንመሪሕ ዓርከይ ነጊረዮ ንሱ ከኣ ዘይንዕምጻ ኢሉኒ፡ሕርቃን ኤልዳና ብውሽጣ ክግንፍል ጀመረ እሞ ሕጂ እንታይ ኢካ ደሊካ ናይ ሕርቃን ምልክት እንዳ ተነበበ ኣብ ገጻ፡ኤልዱ ሓፍተይ ኣወድእኒ ህድኣት ሓዊሱ ተዛረባ፡ኤልዳና ኣወድእዮ እንዶ ቅድም ንሱኮ እቲ ዝሓሰቦ እንበር ዝወዓሎ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ፡ናርዶስ ንኤልዳና ከተዘሓሕላ እንዳ ፈተነት ንክቅጽል መንገዲ ከፈተትሉ፡እንተኮነ ኣነ ግን ኣብቲ መጀመርታ´ዃ ንሓሳቡ ተደገፍክዎ ድሓር ግን ናብ ዝገደደ ከይንበጽሕ ብምባል ኣቃረጽናዮ ዮሴፍ ከም ቀሺ ዝረከበ በደሉ ክናዘዝ ጀመረ።
ንሓደ ሰብ ኣብ ድቃስ ከምዝጸንሐን ወይ ከኣ ብርቱዕ ድካም ከም ዘለዎን በቲ ዘውጽኦ ትሑት ድምጺ ንክትርዳእ ዘጸግም ኣይኮነን፡ሄርሞን ከኣ ነቲ ትሑት ንክትሰምዖ ኣሸጋሪ ዝኮነ ድምጺ ሓዉ ምስ ሰምዐ እንታይ ደኣ ኮይኑ በለ፡ሃብትሽ ሓወይ ከመይ´ከ ቅድሚ ዝኮነ ምባሉ ኣቀዲሙንቡር ሰላምታ ሃቦ፡ኣምላክ ይመስገን ሄሪ ሓወይ እናዳ ኣንቡሃቀ መለሰሉ ከመይ´ከ ብወገንካ፡ኣምላክ ይመስገን ጽቡቅ ሃብቶም ቃላት ሓዉ ብምስማዕ ዝኮነ ዘሖግስ ነገር ከምዘሎ ክርዳእ ኣይተጸገመን፡ሃብትሽ ሓወይ እንታይ ደኣ ድምጽካ ተቀይሩኒ ድሓንዲካ ሄርሞን ድሕሪ ሰላምታ ብቀጥታ ኩነታቱ ንክፈልጥ ሓተቶ፡ሃብቶም መተርኣሱ ናብ መንደቅ ገጹ እንዳ ኣጸግዐ ድሓንየ ሄሪ ሓወይ ናይ´ዚ ስራሕ ዝጸናሕክዎ´ዩ ዝከውን፡ኦኬ ከምኡ ተኮንካስ ድሓን ልቢ ሄርሞን ካብ ሓሳባት ምሕሳብ ደሓነት፡ሃብትሽ ሓወይ ከይርብሸካ በል ከተዕርፍ ተቀቢሎምኒ ከኣ ኣለዉ ሄርሞን ናብቲ ቀንዲ ዘደወሎ ምክንያት ኣተወ፡ሃብቶም ዘረባ ሓዉ ምእማን ከም ዝሰኣነ ሓቅካ ዲካ ብምባል ሓቅነት ደለየ፡ሓቀየ ሃብትሽ ሓወይ፡ዋውውውው ብጣዕሚ ጽቡቅ ሄሪ ሓወይ እንቓዕ ሓጎሰካ፡ሓጎስ ኩሉና ሃብትሽ ሓወይ ብምባል ክልቲኦም ብዝተፈጥረ ነገር ሓጎሶም ተገላለጹ።
ሓደ ዘፍቀረ ሰብ ወይ ዘፍቀረት ሄዋን ናቱ ንክትከውን ወይ ናታ ንክከውን ዘይገብሮን ዘይትገብሮን የብላን፡ኣነ ከኣ ናተይ ንክትኮኒ ብጌጋ መንገዲ ክከይድ መሪጸ ኮይኑ ግን ዝወሰድክዎ መንገዲ፡መሊሱ ኣብ ሓሳባትን ጭንቀትን ዘይቅሱን ሂወት ሸሚሙኒ፡ብምባል ዮሴፍ ነተን ንታሕቲ ገጸን ክርእያ ዝጸንሓ የዒንቱ ናብ ኤልዳና ኣበለን፡ኤልዳናን ናርዶስን ብሓሳብ ተዋጢረን እንታዩ ክብለና ደልዩ ካብ ምባል ሓሊፈን ዝብልኦ ኣይነበረንን፡ንብልቢ ዝተፋቀሩ ምፍላይ ማለት ከም ዘይቲ ካብ ማይ ምፍላይ ሙካኑ፡ድሒሩ´ዩ ተሰዊጡኒ ብጣዕሳ ክሳብ ምንባረይ ኣብዚ ዓለም ዝጸልእ ኮይነ ግን እንታይ ክዓብስ፡ዮሴፍ ካብ ልቡ ብዝገበሮ ከም ዝተጣዕሰ ተግባራቱን ኣዘራርብኡን ምስክሩ ነበሩ።ካብታ ብዓይኒ ፍቅሪ ዝጥምተኪ ኣትሒዘ ኣነን መሪሕ ዓርከይን ብዛዕባኪ ከነጽንዕ ጀሚርና፡ካብቲ ዘጽናዕናዮ ከኣ ሓደ ብልቢ ተፍቅርዮ ወዲ ከምዘለኪ ብወረ ሰሚዐ፡ከምቲ ጸልማት ተሎ ጸሓይ ዘይትደምቅ ንሱ ከሎ ከኣ ናተይ ክትኮኒ ከምዘትክእሊ ብምርዳእ፡ናይ ሄርሞን ሽሙን ኣድራሽኡን ብምርካብ ብዛዕባኪ ሐሕማቁ ክንጽሕፈሉ ጀሚርና፡ምስበላ ልቢ ኤልዳና ህርመታ ወሰከት፡እንተኮነ ዝሃበና መልሲ ንመደባትና ዘፍሽል ነበረ ክሳብ ብየዒንተይ ሕማቃ ዘይረኣያ ኣብልዕሊኣ ዘለኒ ፍቅሪ ኣየጉድልን´የ ኢሉና፡ዮሴፍ ነቲ ናይ መጀመርታ ዝተለሞ ትልሚ ምስላጥ ከምዝኣበዮ ነገራ፡ብድሕርዚ በዚ ተስፋ ከይቆረጽኩ ነቲ ናይ ግዜና መራከቢ ዝኮነ ፈይስ ቡክ፡ብሽም ሄርሞን ብምውጻእ በታ ብቀሊሉ ክትርእይዮ ወይ ከኣ ኣብኢድኪ ይበጽሕ እዩ ዝበልናዮ፡ንመሓዛክን መዳቅስትክን ፍሬንድስ ብምሕታት ከም ሄርሞን መሲልና ነራስናን ንክትጸልእዮን ዝገበርና፡ብምባል ነቲ ንክትጸልኦ ዝገበርዎ ሜላ ነገራ፡ኤልዳና ነታ ምስ ዘረባ ዮሴፍ ህርመታ ክትውስክ ዝጸንሐት ልባ፡ነቲ ናይ መጨረሽታ ዘረብኡ ምስ ሰምዐት ክትጻወር ኣይከኣለትን ዕውልውል ኢልዋ ሃለዋታ ኣጥፍአት።
ኣብዛ ንነብረላ ዓለም ዘይተነግረ እንበር ዘይተገብረ የለን፡ገለን ፍቁራት ከታዓርቁ ከለዉ ገለን ከኣ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይፈላልዩ፡ዮሴፍ ከኣ ነቲ ምፍንቃል ዝኣበዮ ፍቅሪ ሄርሞንን ኤልዳናን ብመንገዲ´ቲ መራከቢ ብዙሃን ዝኮነ፡ፈይስ ቡክ ጌሩ ነቲ ጠጢዑ ፍረ ከውጽእ ዥቅን ዝነበረ ልቢ ክልተ ፍቁራት ከብድን ሕቆን ገበሮም።
ምስ ሓውካ ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ከተዕልል ኣይትክእልን ኢካ፡ምክንያቱ ካብ ሰላምታን ደሃይ ዓድን ሓሊፍካ ተዕልለሉ ስለ ዘየለ፡እንተ ሄርሞንን ሃብቶን ግን ናይቲ ዝተጣፍእዎ ግዲ ኮይኖም ንልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ዘኣክል ስሓቅ ዝተሓወሶ ምዉቅ ዕላል ኣዕለሉ፡ኣታ ሄሪ ዓርከይ እታ ኣብ ሳህራ ዝተላለካያ ጓልሲ ኣላዶ ክብል ሃብቶም ሰሓቁ ምስ ወድአ ናብ ቁምነገር ብሕቶ መሳሊ ኣተወ፡ሄርሞን ምስላ ግዲ ተራኢዎ ኮይኑ ዝን በለ ግን ዝነበረ ሃዋሁው ከይዘርጎ ብምባል ተባኢስና ኢና በሎ፡ጽቡቅ እንቓዕ ተበኣስኩም ሄሪ ሓወይ ሓንቲ ኣላ ኣብኡ ሓፍቲ ዓርከይ ክትሽኩር መዓት´ያ፡ሃብቶም ምብኣሶም ከምዓቢ ረብሓ ወሲዱ ነታ ልቡ ዝመለኣትሉ ሓፍቲ ዓርኩ ከቀራርቦ ደለየ፡ሄርሞን ዘረባ ከይነውሕ ብምባል ሕራይ ሃብትሽ ሓወይ ብምባል ዕጽውዕጽው ኣበሎ፡ግድን ከኣ እንበር ካብ ሓዋ ኣድራሻ ወሲደ ክሰደልካ´የ ስጋ ባባ´የ ዝብለካ ምስ ረኣካያ በቃ ክትፈትዋ ኢካ፡ኣብ ልዕሊ´ታ ዝመረጸሉ ሄዋን ናእዳ ወሰከሉ፡እንተ ሄርሞን ግን ካብ ኤልዱየይይ ትጽብቅሲ ኣይትርከብን´ያ በለ ብውሽጡ፡ብድሕርዚ ብዙሕ ኣየዕለሉን ምስቲ ድካም ዝነበሮ ሃብቶም ምንቡሃቅ ምስ ኣብዝሐን ቻውቻው ተበሃሂሎም ተፋነዉ።
ናርዶስን ዮሴፍን ነታ ሕማቅ ዘረባ ናይ ዮሴፍ ሰሚዓ ሃለዋታ ዘጥፍአት ኤልዳና፡ንገለ ደቃይቅ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ልባ ተመልሰት ሒዞማ ከኣ ናብ ገዝኣ ኣምርሑ፡ልቢ ዘፍቀረት እንትርፎ ጽቡቅ ሕማቅ ክትርኢ ደስ ኣይብላን´ዩ፡ከምኡ ስለ ዝኮነ ከኣ እቲ ብፍቅራ ዝሳቀ ዝነበረ ዮሴፍ ነቲ ብርሃን መልክዓ ክድወን ምስ ረኣየ፡ነብሱ ምግባር ኣቢዎ ነቲ ዘሳወሮ ሓዊ ተናዚዙ ብይቅሬታ ምባልን ምስቲ ዘፍቅራ ሰብ ክዓርቃ ዝወሰነ።
ኤልዳና ካብታ ናይ ሓዘን መርድእ ትሰምዓላ ሰዓት ኣትሒዛ፡ከም ሓዘንተኛ መንዲል ኣሲራ ካብ ምስታይን ምብላዕን ተሓሪማ ብሕሉፍ ፍቅራዊ ሂወት ዘሕለፈቶ፡ኣብ የእምሮኣን ቅድሚ ዓይናን እንዳ ተመላለሰ ብፍላይ ከኣ እታ ናይ መጨረሽታ ብቫይበር ዝሰደደላ መልእክቲ፡ፍቅሪ ንክትጅምሮ ቀሊል´ዩ ኣብ ውሽጡ ምስ ኣተካ ግን ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መሰናክላት ደቂ ሰባት ይኩን ካልእን ሰጊርካ ኣብ ዓወት ክትበጽሕ ግን እምነትን ተጻዋርነትን ይሓትት፡ትብል ንልቢ ኤልዳና ካብ እምነት ርሒቃ ከም ዝነበረት ኣረደአታ፡እንታይሞ ይገበር ዝተካዕወ ነይሕፈስ ኮይኑዋ ንግሆን ምሸትን ብክያትን ጣዕሳን ኮነ ቀለባ።
ሄርሞን ነቲ ዝነበሮ ናይ ፍቅሪ ስቃይ ረሲዑ ናብ ንቡር ሂወቱ ተመሊሱሉ ኣብ ዝነበረ እዋን፡ነታ ብሓደ ሓመድ ቁሒሞም ዝዓበዩ ጓል ገዛውቱ መተዓቢቱን ዝኮነት ሳሮን፡ብሕማቅ ተፈላልዮም ስለ ዝነበሩ ምእንቲ ዝሓለፈ ሕውነቶም ክብል፡ነታ ሓድሽ ምዕራፍ ክትግንጽል ትሓስብ ዘላ ሂወቱ ካብ ኩሉ ሓራ ንክገብራ፡ንሳሮን ደዊሉ ዝተፈጥረ ነገር ይቅሬታ ካብ ሕጂ ኣነን ንስክን ከም ካብ ሓንቲ ማህጸን ዝወጹ የሕዋት ኢና፡ብምባል ነቲ ኣብ ሞንግኦም ዝነበረ ምርሕሓቅ ኣቀራረቦን ሓሳባት ሳሮን ቀየሮን፡ሳሮን ውን ብወገና ልቢ ክልተ ፍቁራት ክትፈላሊ ምፍታና መንገዲ ጌጋ ክትጎዓዝ ከም ዝጸንሐት ስለ ዝተሰወጣ፡ካብ ልቡ ይቅረ ንክብለላ ተማሕጸነቶ ነቲ ርእያ ዝሰኣነቶ ፍቅሩ ከኣ ብሕውነት ደበሰቶ።
ተበዳሊ እንበር በዳሊ ክከውን ኣይደልን´የ ድዩ ዝበሃል፡ምክንያቱ በዳሊ ወግሐ ጸብሐ ነቲ ዝበደሎ ሰብ ክዝክርን ክርኢ ኮሎን ውሽጣዊ ቅሳነት ዘይብሉ ዕረፍቲ ስለ ዘዕርፍ፡እንተ ዝተበደለ ግን ውሽጣዊ ሕማም የብሉን ቅሳነት ይስመዖ፡ኤልዳና ከኣ ነቲ ብልቢ ዘፍቅራ ሄርሞን እምነቱ ስለ ዝበልዐት ውሽጣዊ ቅሳነት ስኢና ክሳብ ምፍጣራ ትጸልእ ኮነት፡ከምቲ ሰማይ ብቃልኪዳን ዝቆመት ልቢ ክልተ ፍቁራት ውን እምነት´ዩ መሰረተን።
ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ማለት ካብታ ንጽህና ሄርሞን ዝሰመዓትላ መዓልቲ፡ምድረ ሰማይ ዓይኒ ናብ መሓዝ ገጹ እና ከደ ከሎ፡ኤልዳና ካብቲ ሓሚማቶ ዝቀነየት ሕማማ ዛየደ ምስቲ ዘለዋ ክቱር ሕርቃን ተደሚሩ ከኣ፡ዘይንቡር ዒረ ደም ዝተሓወሶ ተምላስ ከተምልስ ዝረኣያ መዳቅስታ፡ኣብ ኢደን ከይትኩለፈን ብምፍራሕ ተቀላጢፈን ናብቲ ግቡእ ሕክምና ክትገብረሉ ትክእል ቦታ ወሰድኣ፡ሓካይም´ቲ ዝኣተዋሉ ሕክምና ውን ነታ ብተምላስን ብስጭትን ልልው ልልው ትብል ዝነበረት ኤልዳና፡ዘድሊ መርመራታት ድሕሪ ምግባር ናይ ሓይሊ ተኪሎም ኣደቀስዋ፡ነታ ብሕማማ ትሳቀ ዝነበረት ናርዶስ ከኣ በታ ንኤልዳና ትከታተል ዝነበረት ዶክተር ተጸውዐት
……………………….ይቕጽል………………
45 ክፋል ሰንበት የራኽበና…..ርኢቶ ድማ ኣቐሚጥኩም ሕለፉ፤
|| ሰሰናዩ ንዓኹም/ኽን።

—————

‘Tis the season to celebrate love. Every year when Valentine’s Day comes around, most of us focus on romantic love. But when you stop to think about it, there are many levels and types of love: I love my husband. I love my sister. I love my dog. I love my career. I love warm nights.

Although I’m using one word to describe my feeling toward all these objects, most people understand what I’m saying: I love my husband as my life and romantic partner; I love my sister, well, “as a sister,” (I trust her and share some of my deepest thoughts with her); my dog opens my heart; I enjoy my work, and warm nights make me feel relaxed and happy.

The Greeks had the good sense to break love into four levels: “storge” was kinship, “philia” was friendship, “eros,” sexual and romantic love, and finally divine love was known as “agape.”

They might interpret the sentence, “I love you but I’m not ‘in love‘ with you” to mean, “I feel philia toward you but not eros.”

But while the Greeks gave love four spots in the dictionary, this emotion was feared.  Both Plato and Socrates saw this emotion as, “Love is a serious mental disease,” and  “Love is a madness.” And it was the Greeks who coined the phrase, “lovesick.”

Love makes people do stupid things, dangerous things as well as magnanimus and bold things.

But what is love really? Because people define love differently, a common trap is for couples is to assume they are speaking about the same thing. And because people define love differently, they show it differently and have different expectations of what it should look and feel like. many, if not most, of the problems couples experience is a result of a miscommunicated love or a dashed expectation around love and connection.

Many of us show love in the ways we hope to receive love (the golden rule of doing unto others as you would have others do unto you) but this assumes your partner defines love the same way you. In fact, the couples who come in to see me for therapy have been missing the mark for years. By the time they come to therapy, they have had years of pain and hurtbecause they have made too many assumptions about love:

One wanted physical connection, the other wanted to go on a walk together; one wanted to buy gifts to show affection but the other would rather have had him or her do the dishes, pick up the dry cleaning or even put money into the savings account rather than spend it, because that’s their definition of love.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *